Хууль
Нэр Хавсралт
1 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №9
2 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №8
3 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №7
4 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №6
5 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №5
6 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №4
7 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №3
8 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №2
9 ХАСХОМ БӨГЛӨХ ХИЧЭЭЛ №1
10 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж ҮЗЭХ
11 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ҮЗЭХ
12 Авлигын эсэрг хууль ҮЗЭХ