Хууль
Нэр Хавсралт
1 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль тогтоомж ҮЗЭХ
2 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр ҮЗЭХ
3 Авлигын эсэрг хууль ҮЗЭХ