Төлөвлөгөө
Нэр Хавсралт
1 2019 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
2 2018 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
3 2017 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
4 2016 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
5 2015 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ