Дүрэм, журам
Нэр Хавсралт
1 Хог хаягдал цуглуулах, хадгалах, тээвэрлэх, устгах журам ҮЗЭХ
2 Цаг агаарын мэдээний журам ҮЗЭХ
3 Газар хөндөх журам ҮЗЭХ
4 Уурхайн хуулсан шимт хөрстэй ажиллах журам ҮЗЭХ
5 Үйлдвэрлэл, технологийн горим алдагдсанаас түлш, тос, шингэн бодис асгаралтын үр дагаварыг арилгах журам ҮЗЭХ