Журам
Нэр Хавсралт
1 Ажилтан сонгон шалгаруулах журам ҮЗЭХ
2 Ажлын цаг ашиглалтын журам ҮЗЭХ
3 Ажилтан дүгнэх журам ҮЗЭХ
4 Сэлгэн ажиллуулах журам ҮЗЭХ
5 Сургалтын журам ҮЗЭХ
6 Оюутан, суралцагчийг дадлага хийлгэх журам ҮЗЭХ
7 Хүний нөөцийн бодлогын баримт бичиг ҮЗЭХ