Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан
Нэр Хавсралт
1 2019 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
2 2019 оны төлөвлөгөө №4 ҮЗЭХ
3 2019 оны төлөвлөгөө №3-07.01 ҮЗЭХ
4 2019 оны төлөвлөгөө №2-04.29 ҮЗЭХ
5 2019 оны төлөвлөгөө №1 ҮЗЭХ
6 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө-07-08 ҮЗЭХ
7 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
8 2019 оны хагас жилийн худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
9 2019 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
10 2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
11 2017 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
12 2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
13 2016 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
14 2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
15 2015 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ