Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан
Нэр Хавсралт
1 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө-07-08 ҮЗЭХ
2 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
3 2019 оны хагас жилийн худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
4 2019 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
5 2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
6 2017 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
7 2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
8 2016 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
9 2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
10 2015 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ