Сургалтын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэл
  • 2020 оны сургалтын төсөв
    2020 оны сургалтын төсөв...
    2020-12-01 17:49:55 Дэлгэрэнгүй
  • Сургалтын албаны төлөвлөгөөний хэрэгжилт
    Төлөвлөгөөний хэрэгжилт...
    2020-12-01 16:51:57 Дэлгэрэнгүй