Сургалтын төлөвлөгөө, төсөв, гүйцэтгэл
 • 2021 ОНЫ ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨГЖИЛ, СУРГАЛТЫН ХЭЛТСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ ХЭРЭГЖИЛТ
  ...
  2021-08-13 23:48:17 Дэлгэрэнгүй
 • 2021 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
  ...
  2021-08-13 23:30:16 Дэлгэрэнгүй
 • 2021 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨСӨВ
  ...
  2021-08-13 23:12:46 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨСӨВ
  ...
  2020-12-01 17:49:55 Дэлгэрэнгүй
 • 2020 ОНЫ СУРГАЛТЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ ХЭРЭГЖИЛТ
  ...
  2020-12-01 16:51:57 Дэлгэрэнгүй