Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний биелэлтийн тайлан
Нэр Хавсралт
1 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан 2020 он ҮЗЭХ
2 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан 2019 он ҮЗЭХ
3 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2018 он ҮЗЭХ
4 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2017 он ҮЗЭХ
5 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2016 он ҮЗЭХ
6 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2015 он ҮЗЭХ
7 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2014 он ҮЗЭХ
8 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2013 он /Баруун цанхи/ ҮЗЭХ
9 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан2013 он /Зүүн цанхи/ ҮЗЭХ
10 Байгал орчин менежментийн төлөвлөгөөний хэрэгжилт тайлан 2011 он ҮЗЭХ