Салбарын Журам
Нэр Хавсралт
1 Өнгөн хөрстэй ажиллах журам ҮЗЭХ
2 Яаралтай тусламжийн нэгжийн ажиллах журам ҮЗЭХ
3 Газар хөндөх журам ҮЗЭХ
4 Асгаралтын журам ҮЗЭХ
5 Диспетчр, хяналтын хэлтсийн ажиллах журам ҮЗЭХ
6 Уурхайн шалган нэвтрүүлэх цэгээр нэвтрэх журам ҮЗЭХ
7 Салбарын дүрэм, горим, зааварт дугаарлалт хийх журам ҮЗЭХ