2021 он 01 сар
 • Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/11
  Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/11...
  2021-02-01 19:03:47 Дэлгэрэнгүй
 • Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/09
  Тушаалд өөрчлөлт оруулах тухай А/09...
  2021-02-01 18:57:52 Дэлгэрэнгүй
 • Компанийн цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийн жагсаалт батлах тухай А/08
  Компанийн цахим хуудсанд байршуулах мэдээллийн жагсаалт батлах тухай А/08...
  2021-02-01 18:57:24 Дэлгэрэнгүй
 • Хяналт, шалгалтад хамрагдах тухай А/07
  Хяналт, шалгалтад хамрагдах тухай А/07...
  2021-02-01 18:56:05 Дэлгэрэнгүй
 • Хамтран ажиллах гэрээг дүгнэх, банкнуудаас судалгаа хийж, санал дүгнэлт танилцуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06
  Хамтран ажиллах гэрээг дүгнэх, банкнуудаас судалгаа хийж, санал дүгнэлт танилцуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/06...
  2021-02-01 18:53:32 Дэлгэрэнгүй
 • Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/05
  Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/05...
  2021-02-01 18:50:41 Дэлгэрэнгүй
 • Хөрөнгө түр ашиглуулах тухай А/04
  Хөрөнгө түр ашиглуулах тухай А/04...
  2021-02-01 18:49:18 Дэлгэрэнгүй
 • Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/03
  Ажлын байрны нэр, орон тооны жагсаалтад өөрчлөлт оруулах тухай А/03...
  2021-02-01 18:48:06 Дэлгэрэнгүй