Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, тайлан
Нэр Хавсралт
1 2020 оны хагас жилийн худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
2 2020 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
3 2020 оны худалдан авалтын төлөвлөгөө ҮЗЭХ
4 2019 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
5 2019 оны төлөвлөгөө №4 ҮЗЭХ
6 2019 оны төлөвлөгөө №3-07.01 ҮЗЭХ
7 2019 оны төлөвлөгөө №2-04.29 ҮЗЭХ
8 2019 оны төлөвлөгөө №1 ҮЗЭХ
9 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө-07-08 ҮЗЭХ
10 2019 оны худалдан авалтын шинэчилсэн төлөвлөгөө ҮЗЭХ
11 2019 оны хагас жилийн худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
12 2019 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
13 2018 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
14 2017 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
15 2017 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
16 2016 оны худалдан авалтын тайлан ҮЗЭХ
17 2016 оны худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ
18 2015 оны Худалдан авах үйл ажиллагааны төлөвлөгөө ҮЗЭХ