ISO 14001:2015

Байгаль орчны менежментийн тогтолцоо

Компани нь бизнесийн үйл ажиллагааныхаа бүхий л төвшинд байгаль орчинд ээлтэй байх зарчмыг баримтлан хүрээлэн буй орчинд сөргөөр нөлөөлж болзошгүй аливаа эрсдэлийг урьдчилан тооцоолж сэргийлэх, зохистой удирдах, хянах үйл явцыг тогтмолжуулан, үргэлж сайжруулан ажиллана.

 

НИЙТЭЛСЭН: 2019-09-01 өдөр 00:00:0 цаг