Тээврийн хяналт
Нэр Хавсралт
1 ТЭЭВРИЙН ХЯНАЛТЫН ТҮР ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРЛЫН ХУРААНГУЙ МЭДЭЭЛЭЛ ҮЗЭХ
2 НҮҮРС ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ТАРИФЫГ 80+ ЮАНЬ/ТОНН БОЛГОН НЭМЭГДҮҮЛЖ, НҮҮРС АЧИЛТ, ТЭЭВРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ҮҮССЭН ЗӨРЧИЛ ДУТАГДЛЫГ ИЛРҮҮЛЖ, АРИЛГАХ ЧИГЛЭЛЭЭР ХИЙГДСЭН АЖЛЫН МЭДЭЭЛЭЛ ҮЗЭХ
3 ТЭЭВРИЙН КОМПАНИЙГ БҮРТГЭХ, НҮҮРС АЧИЛТ ХИЙХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЗУРАГЛАЛ ҮЗЭХ