Хэвлэл мэдээллийн байгууллага, олон нийттэй харилцах журам