АВТО ТЭЭВРИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БИЧИГ БАРИМТ