“ЭРДЭНЭС ТАВАНТОЛГОЙ” ХК-ИЙН ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН МЭДЭЭЛЭЛ /2018-2022 он/

“Эрдэнэс Тавантолгой” ХК-ийн Төлөөлөн удирдах зөвлөл нь төрийг төлөөлөх 7, хараат бус 4 гишүүний бүрэлдэхүүнтэй. 

Төлөөлөн удирдах зөвлөлийн гишүүдийг сонгохдоо Компанийн тухай хуулийн 2 дугаар зүйлийн 2.4, 62 дугаар зүйлийн 62.1.7, 75 дугаар зүйлийн 75.4 дэх заалт,   Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 21 дүгээр зүйлийн 21.3 дахь заалтыг тус тус үндэслэн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын шийдвэрээр томилж чөлөөлдөг.