ТЭЭВЭРЛЭЛТИЙН ХАРИУЦЛАГЫН ГЭРЭЭ БАЙГУУЛАХАД ШААРДЛАГАТАЙ БАРИГ БАРИМТ