КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ХАМААРАЛТАЙ ХУУЛИУД

 

Хуулиуд

Линк

1

Компаний тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=310

2

Ашигт малтмалын тухай /нөхөн сэргээлт лиценз АМНАТ орон нутагтай байгуулах гэрээ/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=63

3

Байгаль орчны хамгаалах тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8935

4

Усны тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8683

5

ХАБЭА-н тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=564

6

Газрын тухай хууль /зөвшөөрөлтэй газрууд газрын төлбөр эзэмших эрхийн гэрчилгээ/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=216

7

Хөдөлмөрийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16230709635751

8

Иргэний хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=299

9

Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=492

10

Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11191

11

Аудитын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15370

12

Нийгмийн даатгалын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=390

13

Татварын ерөнхий хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=14403

14

Гаалийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=209

15

Даатгалын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=232

16

Үнэт цаасны зах зээлийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=9243

17

Төрийн хяналт шалгалтын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=500

18

Нийтийн мэдээллийн ил тод байдлын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16390263044601

19

Автотээврийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=29

20

Авлигын эсрэг хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=8928

21

Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=397

22

Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүний эрхийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11711

23

Шилэн дансны тухай

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=10497

24

Төрийн болон албаны нууцын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12408

25

Оюуны өмчийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=15356

26

Төрийн болон орон нутгийн өмчөөр бараа ажил үйлчилгээ Худалдан авах тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=493

27

Үйлдвэрчний эвлэлүүдийн эрхийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=42

28

Барилгын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=11705

29

Авто замын тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12656

30

Хог хаягдлын тухай хууль /хог хаягдлын төлбөр уурхайн ЗУХ/

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=12652

31

Төрийн хэмнэлтийн тухай хууль

https://legalinfo.mn/mn/detail?lawId=16468624002961