Эрсдэлийн удирдлагын процедурын зураглал

Эрсдэлийн удирдлагын процедурын зураглал

Дотоод хяналт шалгалт хийхийн өмнөх үйл ажиллагаа

Дотоод хяналт шалгалтын үйл ажиллагаа

Дотоод хяналт шалгалтын дараах үйл ажиллагаа