СЭТГҮҮЛЧИЙН ТЭМДЭГЛЭЛ: ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЦОГТЦЭЦИЙ СУМААС БЭЛТГЭСЭН ТУСГАЙ СУРВАЛЖИЛГА