ЭКСПОРТОД ГАРГАХ НҮҮРСНИЙ НЭЭЛТТЭЙ ЦАХИМ АРИЛЖААГ ЗОХИОН БАЙГУУЛАХТАЙ ХОЛБООТОЙ СУРГАЛТЫН ХӨТӨЛБӨР

ЗОРИЛГО:

Монгол Улсын Засгийн Газрын 2022 оны 12-р сарын 14-ний өдрийн 466 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Экспортод гаргах нүүрсний нээлттэй цахим арилжааны журам”-ын хэрэгжилтийг ханган ажиллах хүрээнд цахим арилжаанд оролцогч нүүрс худалдан авагчдыг цахимд системд бүртгүүлэх, арилжааны дэнчин байршуулах, дуудлага арилжаанд оролцох болон нүүрс тээврийн зохион байгуулалтын талаарх мэдээллээр хангахад уг сургалтын зорилго оршино. 

 

ЗОХИОН БАЙГУУЛАГЧ: “Эрдэнэс Тавантолгой” ХК, "Монголын Хөрөнгийн Бирж” ТӨХК

ОРОЛЦОГЧ: Нүүрс худалдан авагч компаниуд

ӨДӨР: 2023 оны 02 сарын 06

ЦАГ: 15:00-17:00

ХЭЛ: Монгол (Хятад орчуулгатай)

ХЭЛБЭР: Цахим 

 

ТЕХНИКИЙН ШААРДЛАГА:

App Store болон Play Store - с доорх таних тэмдэг бүхий VooV аппликэйшнийг татаж аван дор оруулсан холбоосоор оролцоно. 300 хүртэлх хүн оролцох боломжтойг анхаарна уу. 

VOOV

 

ХОЛБООС: https://voovmeeting.com/dm/Qxeg0Xeoi8tu 

#VooVMeeting:369-079-057

Meeting Password: 2023

 

ХӨТӨЛБӨР:

 

TRAINING AGENDA FOR CONDUCTING OPEN ONLINE TRADING FOR COAL EXPORT

 

OBJECTIVE:

As part of the implementation of the "Regulation on Open Online Trading for Coal Export" approved by Resolution No. 466 of the Government of Mongolia on December 14, 2022, the objective of the training is to equip coal purchasers with the knowledge on registering on the online system, payment of trade collateral, and participating in auction trading, as well as coal transportation methods.

 

HOST: Erdenes Tavantolgoi JSC Mongolian Stock Exchange

PARTICIPANTS: Coal buyers 

DATE: 1st February 2023

TIME: 15:00-17:00

LANGUAGE: Mongolian (Consecutive translation into Chinese)

TYPE: Online 

 

TECHNICAL REQUIREMENT:

Please download the VooV application with the below logo from the App Store and Play Store and participate using the link below. Please note that up to 300 attendees will be allowed.

VOOV

 

ХОЛБООС: https://voovmeeting.com/dm/Qxeg0Xeoi8tu 

#VooVMeeting:369-079-057

Meeting Password: 2023

 

AGENDA:

 

组织与出口煤炭公开电子交易相关的培训提纲

目标

在确保2022年12月14日蒙古国政府通过第466号决议批准的“出口煤炭公开电子交易条例”的实施框架内,“Erdenes Tavantolgoi”JSC 即将组织培训。培训的目的是为了给参与电子交易的有意购买煤炭各方提供注册系统, 支付保证金,参与拍卖交易,运输等电子交易相关的信息。

 

组织者:“Erdenes Tavantolgoi”JSC, “蒙古国证券交易所” 国有企业

参与者: 煤炭购买公司

日期:2023年02月06日  

时间:15:00 – 17:00

种类:在线

 

技术要求:

从 App Store与 Play Store 下载以下应用软件,通过以下链接参与培训。请注意,最多可参与300 名用户。

VOOV

 

链接: https://voovmeeting.com/dm/Qxeg0Xeoi8tu 

#VooVMeeting:369-079-057

Meeting Password: 2023

 

培训内容: